Polityka
prywatnoci

Polityka prywatności i COOKIE
Specjalistycznej Placówki Medycznej „Sanvimed”

W związku z obowiązującą dyrektywą o prywatności i łączności elektronicznej 2002/58/WE (ePrivacy), regulującej zasady zgód na cookies, jak również z wejściem w życie art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) tzw. RODO - informujemy iż ta strona wykorzystuje pliki cookies. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Specjalistyczna Placówka Medyczna „Sanvimed” przywiązuję dużą wagę do poszanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych drogą elektroniczną. Specjalistyczna Placówka Medyczna „Sanvimed”, zbierając i przetwarzając dane osobowe, stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych.

 • 1. Zasady przetwarzania danych osobowych:
  • a. „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”,
  • b. „ograniczenie celu”,
  • c. „minimalizacja danych”,
  • d. „prawidłowość”,
  • e. „ograniczenie przechowywania”,
  • f. „integralność i poufność”.
 • 2. Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:
 • a. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • d. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
 • e. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • f. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter
 • wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie. Pliki cookie mogą być zamieszczane przez Specjalistyczną Placówką Medyczną „Sanvimed”, jak i podmioty trzecie, z którymi Specjalistyczna Placówka Medyczna „Sanvimed” współpracuje. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

3. Jakie dane o Tobie zbieramy

Dane zbierane podczas korzystania z formularza kontaktowego Abyś mógł skomunikować się za pośrednictwem naszej strony www. Podczas wysyłania wiadomości zapytamy Cię (osoby prywatne) o imię bądź (podmioty gospodarcze) o nazwę, jaką będziesz używał do kontaktu z naszą Firmą. Zostaniesz poproszony również o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Specjalistyczną Placówkę Medyczną „Sanvimed”. • Dane zbierane automatycznie Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, dane statystyczne dla Google Analytics. Więcej informacji w części poświęconej plikom cookie. 4. Kto jest administratorem i jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych Administrator Danych: Administratorem Państwa danych osobowych jest „Szpital Zaborze” spółka z o.o. z siedzibą w Zabrzu, adres: ul. Stanisława Moniuszki 78, 41-807 Zabrze, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000221552, zwany dalej Administratorem. Inspektora Ochrony Danych: Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw: a. zachęcamy Państwa do kontaktu z osobą odpowiedzialną w dziale rejestracji b. informujemy o ustanowionym Inspektorze Ochrony Danych c. wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych. Kontakt możliwy jest również pod adresem e-mail: rodo@sanvimed.pl lub pisemny na adres siedziby wskazany w punkcie 1 z adnotacją „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”. 5. W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisu Specjalistycznej Placówki Medycznej „Sanvimed” będą przetwarzane w następujących celach: a. obsługi czynności kontaktowych; b. dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym działań windykacyjnych) i odszkodowań; c. prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskania i utrzymania klienta; d. sprzedaży produktów i usług; e. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk; f. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach; g. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa; h. archiwizacji; i. spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Specjalistycznej Placówce Medycznej „Sanvimed”. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie: a. udzielona zgoda; b. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy; c. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; d. niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizo¬wa-nych przez administratora, np. takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski. 6. Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie będą one przekazywane Twoje dane mogą być przekazywane: a. procesorom w związku ze zleconymi przez Specjalistyczną Placówkę Medyczną „Sanvimed” działaniami realizowanymi w imieniu Specjalistycznej Placówki Medycznej „Sanvimed” b. firmom kurierskim i świadczącym usługi pocztowe, które będą dostarczać przesyłki do Państwa; c. kancelariom prawnym, którym Specjalistyczna Placówka Medyczna „Sanvimed” zleciły np. prowadzenie postępowania; d. podmiotom współpracującym ze Specjalistyczną Placówką Medyczną „Sanvimed” podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 7. Przez jaki okres dane będą przetwarzane Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: a. przepisy prawa, które mogą obligować Specjalistyczną Placówkę Medyczną „Sanvimed” do przetwarzania danych przez określony czas; b. okres niezbędny do utrzymania i obsługi komunikacji w serwie internetowym Specjalistycznej Placówki Medycznej „Sanvimed” c. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Specjalistycznej Placówki Medycznej „Sanvimed” (administratora danych); d. okres niezbędny do świadczenia usług Specjalistycznej Placówki Medycznej „Sanvimed” i zapewnienia niezbędnej obsługi klienta; e. okres, na jaki została udzielona zgoda. 8. Jakie masz prawa: Masz prawo do: a. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby; b. sprostowania danych; c. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; d. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania; e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych; f. przeniesienia Twoich danych osobowych. Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Przetwarzając Twoje dane, które są zbierane za pomocą plików cookie, Specjalistyczna Placówka Medyczna „Sanvimed” w większości przypadków nie jest w stanie zidentyfikować Twojej osoby. Zatem jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu Twojej identyfikacji. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez Specjalistyczną Placówkę Medyczną „Sanvimed” masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jakie będą konsekwencje niepodania danych Podanie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy (np. utworzenia konta w serwisie) lub świadczenia usług. Bez ich podania umowa nie może zostać zawarta. 9. W jaki sposób profilujemy: Specjalistyczna Placówka Medyczna „Sanvimed” korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany: a. profilowanie jest wykonywane na podstawie posiadanych danych, w szczególności takich jak: dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane za pomocą plików cookie, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji; b. profilowanie ma wpływ, jeżeli wyrazisz taką chęć, na informacje marketingowe oraz oferty, jakie będziesz otrzymywać (oferta dopasowana do Twoich potrzeb). 10. W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub drogą elektroniczną na skrzynkę rodo@sanvimed.pl. 11. Wykorzystywanie plików cookie Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które służą do identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki cookie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy najbardziej Cię interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania serwisów WWW do Twoich potrzeb, usprawnienia funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware). Każdy indywidualny cookie składa się z czterech podstawowych części: a. nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie; b. nazwa cookie: cookie ma nazwę, unikatową na stronie, która ją ustawiła; c. termin ważności: ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie); d. wartość: to informacje w pliku cookie, których strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty. W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne do optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do: a. rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron; b. rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie); c. rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne we wprowadzaniu usprawnień w treści i w sposobie nawigacji strony. Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej. Więcej informacji: • Chrome, (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl • Firefox, https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek • Safari, https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL • Opera, http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookie.html • Edge, https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history • Internet Explorer. https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookie Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookie na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie). Aby to zrobić, musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać. Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze (patrz linki powyżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (http://www.allaboutcookie.org/manage-cookie/) lub (http://wszystkoociasteczkach.pl/). 12. W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich. 13. Zmiany naszej polityki prywatności Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą

Zapraszamy do współpracy

ortopedia zabiegi ortopedyczne ortopeda ACL ACL metody ACL zbieg ACL zabiegi ACL rehabilitacja rekonstrukcja ACL rekonstrukcja ACL metody rekonstrukcja ACL zbieg rekonstrukcja ACL zabiegi rekonstrukcja ACL rehabilitacja rekonstrukcja więzadła ACL rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL rekonstrukcja więzadła krzyżowego więzadło krzyżowe przednie ACL więzadło krzyżowe krzyżowe przednie ACL więzadła krzyżowe przednie ACL plastyka więzadła plastyka więzadła krzyżowego plastyka więzadeł krzyżowych leczenie ACL operacja ACL zabieg ACL BIODRO artroskopia biodra aloplastyka biodra alloplastyka biodra endoproteza biodra endoprotezoplastyka biodra rekonstrukcja biodra naprawianie biodra regeneracja biodra wymiana biodra leczenie biodra operacja biodra zabieg biodra artroskopia stawu biodrowego aloplastyka stawu biodrowego alloplastyka stawu biodrowego endoproteza stawu biodrowego endoprotezoplastyka stawu biodrowego rekonstrukcja stawu biodrowego naprawianie stawu biodrowego regeneracja stawu biodrowego wymiana stawu biodrowego leczenie stawu biodrowego operacja stawu biodrowego zabieg stawu biodrowego staw biodrowy artroskopia biodrowa aloplastyka biodrowa alloplastyka biodrowa endoproteza biodrowa endoprotezoplastyka biodrowa KOLANO artroskopia kolana aloplastyka kolana alloplastyka kolana endoproteza kolana endoprotezoplastyka kolana rekonstrukcja kolana naprawianie kolana regeneracja kolana wymiana kolana leczenie kolana operacja kolana zabieg kolana artroskopia stawu kolanowego aloplastyka stawu kolanowego alloplastyka stawu kolanowego endoproteza stawu kolanowego endoprotezoplastyka stawu kolanowego rekonstrukcja stawu kolanowego naprawianie stawu kolanowego regeneracja stawu kolanowego wymiana stawu kolanowego leczenie stawu kolanowego operacja stawu kolanowego zabieg stawu kolanowego staw kolanowy artroskopia kolanowa aloplastyka kolanowa alloplastyka kolanowa endoproteza kolanowa endoprotezoplastyka kolanowa kapoplastyka biodra kapoplastyka biodrowa kapoplastyka stawu biodrowego kapoplastyka kolana kapoplastyka kolanowa kapoplastyka stawu biodrowego kapoplastyka barku kapoplastyka stawu barkowego kapoplastyka barkowa BARK artroskopia barku aloplastyka barku alloplastyka barku endoproteza barku endoprotezoplastyka barku rekonstrukcja barku naprawianie barku regeneracja barku wymiana barku leczenie barku operacja barku zabieg barku artroskopia stawu barkowego aloplastyka stawu barkowego alloplastyka stawu barkowego endoproteza stawu barkowego endoprotezoplastyka stawu barkowego rekonstrukcja stawu barkowego naprawianie stawu barkowego regeneracja stawu barkowego wymiana stawu barkowego leczenie stawu barkowego operacja stawu barkowego zabieg stawu barkowego staw barkowy artroskopia barkowa aloplastyka barkowa alloplastyka barkowa endoproteza barkowa endoprotezoplastyka barkowa staw skokowy artroskopia stawu skokowego aloplastyka stawu skokowego alloplastyka stawu skokowego endoproteza stawu skokowego endoprotezoplastyka stawu skokowego rekonstrukcja stawu skokowego naprawianie stawu skokowego regeneracja stawu skokowego wymiana stawu skokowego leczenie stawu skokowego operacja stawu skokowego zabieg stawu skokowego staw skokowy

W związku z obowiązującą dyrektywą o prywatności i łączności elektronicznej 2002/58/WE (ePrivacy), regulującej zasady zgód na cookies, jak również z wejściem w życie art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) tzw. RODO - informujemy iż ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej Informacji znajdziesz w "Klauzuli informacyjnej polityki prywatności i plików cookie".